"Anlambilim / Sözcüğün Anlam Açılımı" kitabının kaynakçası


Ahmet Cevdet Paşa, Belagat-ı Osmâniye, Hazırlayanlar: Yrd. Doç. Dr. Turgut Karabey, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Atalay, Ankara 2000.
AKERSON, Fatma Erkman, Anlam-Çeviri- Karşılaştırma, Ankara 1991.
AKSAN, Doğan, Her Yönüyle Dil (Ana Çizgileriyle Dilbilim) 3, Ankara, 1982.
___________ . Anlambilim ve Türk Anlambilimi [Anaçizgileriyle], Ankara 1987.
___________. Türkçenin Gücü, Ankara, 1987.
___________ . Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Ankara, 1993
___________. Türkçenin Sözvarlığı, Ankara, 1996.
____________. Anlambilim, Ankara, Şubat 1998.
___________. Halk Şiirimizin Gücü, Ankara, 1999.
___________. Anadilimizin Söz Denizinde, Ankara, Şubat 2002.
___________. Dil, Şu Büyülü Düzen…, Ankara, 2003.
___________. Cumhuriyet Dönemin Bugüne Şiir Çözümlemeleri, Ankara, Aralık 2003.
___________. Türkçen Zenginlikleri İncelikleri, Ankara, Ocak 2005.
___________. Yunus Emre Şiirinin Gücü, Ankara, Ekim 2005.
AKSOY, Ömer Asım, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Ankara 1978.
AKTAŞ, Hasan, Modern Türk Şiirinde Edebî Sanatlar, İstanbul 2002.
AYTAÇ, Prof. Dr. Gürsel, Genel Edebiyat Bilimi, İstanbul, 2003.
BARTHES, Roland, Göstergebilimin İlkeleri, (çev. B. Vardar-M. Rifat), Ankara, 1979.
___________ . Göstergesel Serüven, (çev. M. Rifat- S. Rifat), İstanbul, 1993.
____________. Çağdaş Söylenler, çev. Tahsin Yücel, İstanbul, Haziran 1990.
BAŞKAN, Prof. Dr. Özcan, Yabancı Dil Öğretimi İlkeler ve Çözümler, İstanbul.
___________. Bildirişim (İnsan-dil ve ötesi), İstanbul, Ocak 1988.
___________. Lenguistik Metodu, İstanbul, 2003.
___________. Dilde Yaratıcılık, İstanbul 2006.
BENVENISTE, Emile, Genel Dilbilim Sorunları, çev. Erdim Öztokat, İstanbul, Ağustos 1995.
BERGSON, H., Gülme, Ankara 1990.
BİLGEGİL, M. Kaya, Edebiyat / Bilgi ve Teorileri (Belâgât), İstanbul, 1989.
BLACKSTONE, William T. Dinsel Bilgi Sorunu, çev. Tuncay İmamoğlu, İstanbul, Haziran 2005.
BOLELLİ, Y. Doç. Dr. Nusrettin (Hazırlayan), Belâgat (Beyân-Me'ânî-Bedî' İlimleri / Arap Edebiyatı), İstanbul 2001.
CAMPBELL, G., Philosophy of Rhetoric, Londra, 1776.
CHAPMAN, Raymond, Linguistics and Literature, Edvard Arnold, Londra, İngiltere, 1973.
___________ . The Language ofEnglish Literature, Edvard Arnold. Londra, İngiltere, 1982.
CHOMSKY, Noam, Dil ve Zihin, çev. Ahmet Kocaman, Ankara, 2001.
___________. Dil ve Sorumluluk, çev. HüsnüÖzasya, Ankara, 2002.
COMDON, John C., Kelimelerin Büyülü Dünyası (Anlambilim ve İletişim), çev. Murat Çiftkaya, İstanbul 1998.
COŞKUN, Menderes, Sözün Büyüsü Edebî Sanatlar, İstanbul, Kasım 2007.
CORBALLİS, Michael C., İşaretten Konuşmaya Dilin Kökeni ve Gelişimi, çev. Aybek Görey, İstanbul, 2003.
COWARD, Rosalind, ELLİS, John, Dil ve Maddecilik, çev. Esen Tarım, İstanbul 1985.
ÇOTUKSÖKEN, Yusuf, Dil ve Edebiyat Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1992.
CÜNDİOÐLU, Dücane, Anlamın Buharlaşması ve Kur'an, İstanbul, 1995.
____________. Sözün Özü, İstanbul, Ocak 1999.
____________. Anlamın Tarihi, İstanbul.
DEVELİOÐLU, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Sözlük, Ankara, 1982.
DİLÇİN, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara, 1983.
___________ . Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, TDK Yayını, Ankara, 1949.
ELLUL, Jacques, Sözün Düşüşü, tercüme: Hüsamettin Arslan, İstanbul 1998.
EREN, Hasan, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Ankara, 1999.
EREN, Prof. Dr. Şadi, Kur'an'da Teşbih ve Temsiller, İstanbul, 2002.
EYÜPOÐLU, İsmet Zeki, Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü, İstanbul, 1995.
FİLİZOK, Prof. Dr. Rıza, Anlam Analizine Giriş, İzmir 2001.
FOUCAULT, Michel, Bu Bir Pipo Değildir, çev. Selahattin Hilav, İstanbul, 2001.
CENGİZ, Halil Erdoğan, Açıklamalı Notlu Divan Şiiri Antolojisi, Ankara, 1967
GENCAN, Tahir Nejat, Türk Dilbilgisi, Ankara, 1979.
GENCAN, Tahir, Nejat, H. Ediskun, B. Dürder, E. N. Gökşen, Yazın Terimleri Sözlüğü.
GÖRGÜN, Tahsin, Anlam ve Yorum, İstanbul, Nisan 2003.
GUIRAUD, Pierre, Anlambilim, çev: Prof.Dr. Berke Vardar, Ankara, Eylül, 1984.
__________. Göstergebilim, çev. Mehmet Yalçın, Sivas, 1990.
GÜNAY, Doğan, Metin Bilgisi, İstanbul 2001.
___________. Sözcükbilimine Giriş, İstanbul 2007.
HATİPOÐLU, Prof. Dr. Vecihe, Türkçenin Sözdizimi, Ankara 1972.
İNCE, Özdemir, Şiir ve Gerçeklik, İstanbul, Şubat 1985.
___________ . Yazınsal Söylem Üzerine, İstanbul, 1993.
KARACA, Mehmet, İzahlı Edebi Sanatlar Antolojisi, İstanbul 1960.
KOCAKAPTAN, İsa, Açıklamalı Edebi Sanatlar, İstanbul 1992.
KOÇ, Turan, Din Dili, İstanbul, 1998.
KUDRET, Cevdet, Örneklerle Edebiyat Bilgileri (Cilt 1), İstanbul, 1980 (2. Baskı).
KRIPKE, Saul A., Adlandırma ve Zorunluluk, çev. Berat Açıl, İstanbul, 2005.
KÜLEKÇİ, Numan, Edebi Sanatlar, Ankara, Mart 1999.
LAKOFF, George – Johnson, Mark, Metaforlar Hayat, Anlam ve Dil, çev. Gökhan Yavuz Demir, İstanbul 2005.
NACİ, Muallim, Edebiyat Terimleri (Istılâhât-ı Edebiyye), Hz. Doç. Dr. M. A. Yekta Saraç, İstanbul 1996.
NİSANYAN, Sevan, Sözlerin Soyağacı (Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü), İstanbul 2002.
___________ . Elif'in Öküzü ya da Sürprizler Kitabı, İstanbul 2002.
ONAY, Ahmet Talât, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, Ankara, 2000.
ONG, Walter j., Sözlü ve Yazılı Kültür, çev. Sema Postacıoğlu Banon, İstanbul, Eylül 1995.
ÖZCAN, Ömer, Başlangıcından Günümüze Türk Edebiyatında Hiciv ve Mizah (Yergi ve Gülmece), İstanbul 2002.
ÖZDEMİR, Emin, Deyimleşme ve Deyimlerimiz Üzerine (Gazi Eğitim Enstitüsü Araştırmaları ve İncelemeleri Bülteni 2, 1962.
___________ . Örnekli Açıklamalı Edebiyat Bilgileri Sözlüğü, İstanbul, 1990.
___________ . Açıklamalı-Örnekli Deyimler Sözlüğü, İstanbul, 1991.
ÖZTÜRK, Mustafa, Kur'an Dili ve Retoriği, İstanbul, 2002.
ÖZÜNLÜ, Ünsal, Edebiyatta Dil Kullanımları, Ankara, Ağustos 1997.
PALA, İskender, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, İstanbul, Kasım 1999.
PALMER, F., R., Semantik Yeni Bir Anlambilim Projesi, Ankara 2001.
PERROT, Jean, Dilbilim, çev. Emel Ergun, İstanbul, 1998.
PERRINE, Laurence. Sound and Sense, Harcourt, Brace and World, Inc. USA, 1956.
RİFAT, Mehmet, Gösterge Avcıları, İstanbul, Ekim 1997.
___________. XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 1. Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler, İstanbul, Ekim 1998.
___________. XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 2. Temel Metinler, İstanbul, Ekim 1998.

SARAÇ, Prof. Dr. M. A. Yekta, Klâsik Edebiyat Bilgisi Belâgat, İstanbul, 2001.
SARUHAN, Müfit Selim, İslâm Düşüncesinde "İsti'are" (Metafor), Ankara, 2005.
SAUSSURE, Ferdinand de, Genel Dilbilim Dersleri, çev. Berke Vardar, Ankara, 1985.
(SEVÜK), İsmail Habib, Edebiyat Bilgileri, Ankara, 1942.
SUBAŞI, Leyla, Dilbilim Açısından Deyim Kavramı ve Türkiye Türkçesindeki Örneklerin İncelenmesi (yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara, 1988.
___________ . Deyimleşme ve Türkçede Deyimleşme Dereceleri, Dilbilim Araştırmaları 1991.
TAMBA-MECZ, Irene, Anlambilim, çev. Necmettin Sevil, İstanbul, 1998.
Tâhir-ül Mevlevî, Edebiyat Lügatı, Hz. Kemâl Edib Kürkçüoğlu, İstanbul 1973.
TARLAN, Prof. Dr. Ali Nihat, Edebî Sanatlar, İstanbul 1964 (4. basım).
TUNÇER, Murat İsmet / UÐUR, Nizamettin, Türkçe Kavrayım Gücü 1, Ankara, Şubat 1988,.
___________ . Türkçe Sözlük, genişletilmiş 7. Baskı, TDK.
USTA, Çiğdem, Mizah Dilinin Gizemi, Ankara, 2005.
ÜÇOK, Necip, Genel Dilbilim ( Lengüistik), A. Ü. DTCF Yayınları: 57, Lengüistik Serisi l, Ankara, 1947.
ÜNLÜ, Mahir, Örneklerle Edebiyat Bilgileri, İstanbul, 1992.
ÜZGÖR, Tahir, Edebiyat Bilgileri, İstanbul 1983.
VARDAR, Prof. Dr. Berke, yönetiminde Doç. Dr. Nüket Güz, Erdim Öztokat, Y. Doç. Dr. Osman Senemoğlu, Doç. Dr. Emel Sözer, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözcüğü, Ankara, 1988.
VOLOŞİNOV, V. N., Marksizm ve Dil Felsefesi, çev. Mehmet Küçük, İstanbul, 2001.
VYGOTSKY, Lev Semenovich, Düşünce ve Dil, çev. Semih Koray, Ankara, 2985.
YALÇIN, Mehmet, Şiirin Ortak Paydası: Şiirbilime Giriş, Sivas, 1991.
YETİŞ, Kâzım, Belâgattan Retoriğe, İstanbul, Nisan 2006.
YÜCEBAŞ, Hilmi, Türk Mizahçıları, İstanbul, Mayıs 2004.
WELLEK, R., WARREN, A., Yazın Kuramı (Çev.: Y. Salman- S. Karatay), İstanbul, Aralık 1982.


Nizamettin Uğur || nizamettinugur.gen.tr